dìm hàng Archive

Đố kỵ, ghen ghét và dìm hàng

Đố kỵ then ghét(Gato) và dìm hàng là tật xấu cần loại bỏ. Khi ta thấy ai giỏi hơn mình, đạt giải hay được yêu mến thì trong mỗi người đều xuất phát 1 thứ gọi là đố kỵ Đố kỵ là …